การเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยา ในภาษาอังกฤษ

by admin on August 13, 2011

ในกรณีที่คำกริยานั้นตามหลังประธาน He/She/It/Singular Noun/Uncountable Noun คำกริยานั้นต้องมีการเติมการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยานั้นๆตามกฏนี้

คำกริยาทั่วไปโดยส่วนมากสามารถเติม s ได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น

talk เปลี่ยนเป็น talks

type เปลี่ยนเป็น types

คำกริยาบางคำนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการเติม S ตามกฏด้านล่างครับ

1. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย o, ss, x, ch, sh ต้องเติม es ด้านท้าย ยกตัวอย่างเช่น

do เปลี่ยนเป็น does

miss เปลี่ยนเป็น misses

fix เปลี่ยนเป็น fixes

search เปลี่ยนเป็น searches

wash เปลี่ยนเป็น washes

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

2.1 ถ้าตัวอักษรที่อยู่หน้า y เป็นพยัญชนะ ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วจึงเติม es เช่น

study เปลี่ยนเป็น studies

apply เปลี่ยนเป็น applies

2.2 ถ้าตัวอักษรที่อยู่หน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม s ได้ทันที เช่น

say เปลี่ยนเป็น says

pay เปลี่ยนเป็น pays{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: