การเปลี่ยนคำให้เป็น Adverb

by admin on January 19, 2012

คำ Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) โดยส่วนมากนั้นจะมากจากการแปลงคำ adjectives (คุณศัพท์) ซึ่งสามารถทำได้โดยเติม -ly (suffix) ไปข้างหลังคำ adjectives (คุณศัพท์) นั้นๆ แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมี Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) บางคำที่มาจาก nouns (คำนาม) โดยการเติม – ly เช่นกัน ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนคำต่างๆที่กล่าวมาให้เป็นคำ Adverb กันครับ

1. การใส่ ly หลัง Adjectives (คุณศัพท์) เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนคำให้เป้น Adverbs โดยมีหลักการดังนี้

1.1. คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย ic ให้เติม – al และตามด้วย -ly ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
dramatic  dramatically
scientific  scientifically

1.2. คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย le และหน้าตัว le เป็นพยัญชนะ ให้เราตัด e ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น y เลย ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
humble humbly
simple simply

1.3 คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย le และหน้าตัว le เป็นสระ (a,e,i,o,u) ส่วนมากแล้วให้เราเติม ly ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
agile agilely
sole solely

ยกเว้นคำบางคำเช่น

whole เราต้องตัด e ออกแล้วจึงเติม ly เป็น wholly

1.4 คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย ue ให้เราตัด e ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น y เลย ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
true truly
due duly

1.5 คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย ll เราเพียงแค่เติม y เข้าไปได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
dull dully
full fully

1.6 คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย y และหน้าตัว y เป็นพยัญชนะ ส่วนมากแล้วให้ตัด y ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น i แล้วเติม ly ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
angry angrily
happy happily

ข้อยกเว้นสำหรับคำต่อไปนี้ ซึง่เราสามารถที่จะเติม ly ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการเปลียนรูป ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
shy shyly
sly slyly

1.7 นอกจากที่กล่าวมานี้แล้ว เราสามารถที่จะนำคำ Adjective (คุณศัพท์) มาเติม ly เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็น Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) ซึ่งโดยส่วนมากคำส่วนใหญ่จะตกอยู่ในกรณีนี้ ยกตัวอย่างเช่น

Adjective Adverb
fluent fluently
strong strongly

2. คำ Adverb ซึ่งไม่ลงท้ายด้วย ly เช่น

Adjective Adverb
good well

คำว่า well โดยตัวคำศัพท์เองนั้นก็ยังสามารถที่จะเป็น Adjective (คุณศัพท์) ซึ่งมีความหมายว่า สุขภาพดี มาลองดูตัวอย่างกันครับ

กรณีที่เป็น adjective

After resting for a day, I am well today.

(หลังจากพักไปหนึ่งวัน ฉันรู้สึกดีวันนี้)

กรณีที่เป็น adverb

She performs well on this contest.

(เธอแสดงได้ดีในการประกวดครั้งนี้)

3. คำ adjective บางคำที่ลงได้ด้วย ly ที่เราต้องจำคือ

friendly (เป็นมิตร)

likely (น่าจะ)

lively (มีชีวิตชีวา)

lonely (โดดเดี่ยว)

silly (โง่)

ugly (น่าเกลียด)

 { 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: