การใช้งานคำ Adjective (คำคุณศัพท์)

by admin on January 31, 2012

เรามีหลักการการใช้งานคำ Adjective (คำคุณศัพท์) ดังนี้

1. เรียงไว้หน้าคำนามที่คุณศัพท์นั้นไปขยายโดยตรงได้ ยกตัวอย่างเช่น

He is a strong man. (เขาเป็นคนแข็งแรงมาก) stong เป็น adjective ซึ่งไปวางข้างหน้าเพื่อที่จะขยายคำนามคือ man

2. วางไว้หลัง verb to be ยกตัวอย่างเช่น

She is tall. (เธอเป็นผ็หญิงตัวสูง) คำว่า tall ไปวางหลัง verb to be (is, am, are).

3. วางไว้หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้ ไดแก่คำดังนี้ look (ดู) , taste (มีรส) , feel (รู้สึก) , keep (รักษา) , seem (ดูเหมือนว่า) , smell (มีกลิ่น) , get (ได้รับ) , sound (มีเสียง) ถึงแม้ adjective จะวางหลังคำพวกนี้แต่ก็ตัวมันเองทำหน้าที่ขยายประธาน ยกตัวอย่างเช่น

Tom Yam Kung smells good.

(ต้มยำกุ้งนี้มีกลิ่นน่าทาน)

4. เรียงไว้หลังคำนาม คำสรรพนาม ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เพื่อช่วยขยายใจความของประโยคให้สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น

I make my mom happy.

(ฉันทำให้แม่ฉันมีความสุข)

She drives me crazy.

(เธอทำให้ฉันเป็นบ้าไปแล้ว)

ตำแหน่งของ และลำดับการวางคำ Adjective (คำคุณศัพท์)

เราสามารถเรียงลำดับของ Adjective ได้ดังนี้

ตำแน่งที่ 1

ความเห็น

(Opinion)

 

ตำแน่งที่ 2

ขนาด

(Size)

 

ตำแน่งที่ 3

อายุ

(Age)

ตำแน่งที่ 4

รูปร่าง

(Shape)

ตำแน่งที่ 5

สี

(Color)

ตำแน่งที่ 6

วัสดุ

(Material)

ตำแน่งที่ 7

ที่มา

(Origin)

Pretty Big Young Circular Pink Plastic Chinese


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: