การใช้งาน Past Continuous Tense

by admin on August 6, 2011

ในบทความนี้เรามาเรียนรู้จัก Past Continuous Tense กันครับ

Past Continuous Tense นั้นใช้ในกรณีต่างๆต่อไปนี้

1. ใช้กับเหตการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลางของการกระทำต่างในอดีต การกระทำนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแต่การกระทำนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ลองดูภาพเพื่อความเข้าใจนะครับ

 

ยกตัวอย่างเช่น

Yesterday Joe and Jim took photos. They started taking photo at 09:00 AM and finished at 06:00 PM. At noon, they were still taking photos.

 

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตและมีการบ่งบอกเวลาไว้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น

This time last year, I was learning photography.

She was working at 09:00 PM last Friday.

 

3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลาเดียวกันในอดีต ซึ่งจะใช้ past continuous ยกตัวอย่างเช่น

While Joe was taking photos, Kun was watching photography DVD’s.

When Mary was cooking dinner, Anna was cleaning the toilet.

 

4. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก เราจะใช้ past continuous สำหรับเหตการณ์ที่ดำเนินอยู่และใช้ past simple สำหรับเหตการณ์ที่แทรกขึ้นมาครับ ยกตัวอย่างเช่น

I hurt my knees while I was working out in the gym.

It was raining when I got up in the morning.

โครสร้างประโยคของ Past Continuous Tense มีดังนี้

 

ประโยคบอกเล่า Subject + was/were + V ing
ยกตัวอย่างI/ he/she/it was working at 09:00 PM last night.

You/we/they were working at 09:00 PM last night.

ประโยคปฏิเสธ Subject + was/were not + V ing
ยกตัวอย่างI/ he/she/it was not working at 09:00 PM last night.

You/we/they were not working at 09:00 PM last night.

ประโยคคำถามแนว Yes/No Was/were + Subject + V ing?
ยกตัวอย่างWas I/ he/she/it cooking when Marry went home?

Were you/we/they cooking when Marry went home?

ประโยคคำถามแนว Wh หรือ How question Who/What/Where/When/Why/How + was/were + Subject + V ing?
ยกตัวอย่างWhat was I/he/she/it working on when Joe slept on the floor?

What were you/we/they working on when Joe slept on the floor?

 { 1 comment… read it below or add one }

nattira September 26, 2011 at 11:56 am

อธิบายหลักการใช้ gramma ให้ด้วยคะ

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: