การใช้ Present Simple Tense

by admin on May 8, 2011

บทความนี้เป็นบทความแรกของเว็ปนะครับ ในบทความนี้เรามาเรียนรู้จัก Present Simple Tense กันครับ

ใช้ Present simple tense ในกรณีต่างๆต่อไปนี้

1. กรณีที่เราพูดในสิ่งที่เป็นทั่วๆไป ยกตัวอย่างเช่น

I usually take photos at weekend.

(ฉันมักจะถ่ายภาพตอนวันหยุด)

2. พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเกิดซ้ำไปซ้ำมา ยกตัวอย่างเช่น

The restaurant opens at 06:00 PM everyday.

(ร้าอาหารเปิดเวลาหกโมงเย็นทุกวัน)

3. พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆ มีความถี่ของเหตการณ์ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

He gets up at 06:30 AM everyday.

(เขาตื่นตอนหกโมงครึ่งทุกวัน)

4. การกล่าวถึงเรื่องที่เป็นความจริงทั่วๆไป ยกตัวอย่างเช่น

The moon goes around the earth.

(พระจัทร์หมุนรอบโกล)

ในที่นี้เราต้องจำเรื่องการใช้คำกริยาให้เหมาะสมกับประธานด้วย เช่น

I walk แต่ถ้า เป็น He walks 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยา ในภาษาอังกฤษ

 

โครสร้างประโยคของ Present Simple Tense มีดังนี้

ประโยคบอกเล่า Subject + Verb 1I/You/We/They come from Thailand.

He/She/It comes from Japan.

ประโยคปฏิเสธ Subject + do/does + not + Verb 1I/You/We/They don’t drink coffee.

He/she/it does not drink tea.

ประโยคคำถามแนว Yes/No Do/Does + Subject + Verb 1?Do I/you/we/they like football?

Does he/she/it like running?

ประโยคคำถามแนว Wh หรือ How question Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb 1?How do I/you/we/they feel today?

Where does he/she/it go today?

 Next post: