ลำดับการวางคำ Adjective (คำคุณศัพท์)

by admin on March 4, 2012

สำหรับการใช้คำ Adjective (คำคุณศัพท์) ตั้งแต่สองคำขึ้นไปเราจะต้องเรียงลำดับคำ Adjective ดังนี้

1. Determiner (คำบอกจำนวน)– a, an, her, five, many, much several เป็นต้น

2. Opinion (ความเห็น) – pretty, ugly, smart, cheap เป็นต้น

3. Size (ขนาด) – big, fat, thin, tall, large, small เป็นต้น

4. Shape (รูปร่าง) – circle, square, tall, short เป็นต้น

5. Age (อายุ) – old, young 10 years, a year, a week, new เป็นต้น

6. Color (สี) – yellow, green, pink เป็นต้น

7. Origin (ที่มา, เชื้อชาติ) – American, English, Asian, Middle Eastern, African, European, Chinese เป็นต้น

8. Material (วัสดุ) – cotton, wood, plastic, cloth, glass, gold เป็นต้น

9. Purpose/Qualifier – hat box, sleeping bag, computer table, safe island, football field.

 { 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: