Adjective (คำคุณศัพท์)

by admin on January 26, 2012

Adjective คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามหรือสรรพนามเพื่อที่จะบอกลักษณะเพิ่มเติมของคำที่จะขยายนั้นว่าเป็นอย่างไร

คำ Adjective (คำคุณศัพท์) นี้เราสามรถแยกออกได้เป็น 8 ประเภทคือ

1. Descriptive Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะและคุณสมบัติต่างของคำนามว่ามีลัษณะอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น good, bad, tall, shot, black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, cowardly, pretty, ugly และอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น

Tony is a black rich man.

(โทนี้เป็นผู้ชายผิวเข้มสีที่รวย)

2. Demonstrative Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ระบุถึงนามต่างๆ เช่น

The, These, This, That, Those, Such, The same, A, An, Any, Another, One, Some, Such, Other

ยกตัวอย่างเช่น

That boy is crying.

(เด็กผู้ชายคนนั้นร้องไห้)

3. Distributive Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแยกนามต่างๆออกจากกัน เช่น each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either…or (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither…nor (ไม่ทั้งสอง) ยกตัวอย่างเช่น

Every boy in this school loves playing football.

(เด็กผู้ชายทุกๆคนในโรงเรียนนี้ชอบการเล่นฟุตบอล)

Neither Jim nor Joe can drive a plane.

(จิมกับโจไม่สามารขับเครื่องบินได้ทั้งสองคน)

4. Interrogative Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีนามตามหลังเสมอ เช่นคำ what, which, whose ยกตัวอย่างเช่น

Which book do you prefer?

(หนังสือเล่มไหนที่คุณชอบ)

Whose car is that?

(รถคันนี้เป็นรถของใคร)

 5. Proper Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติเช่น English (คนอังกฤษ), American (คนอเมริกา), Thai (คนไทย), Indian (คนอินเดีย), Japanese (คนญี่ปุ่น) เป็นต้น ลองมาดูการใช้งานครับ

Jimy is English but Terry is French.

(จิมมี่เป็นชาวอังกฤษแต่เทอรี่เป็นชาวฝรั่งเศษ)

 6. Numeral Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกจำนวนที่แน่นอนของสิ่งของต่าง เราสามารถแบ่งได้ง่ายออกเป็นสี่ชนิดนะครับ คือ

 a. Cardinal Numeral Adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวนที่แน่นอน เช่น one, two, three, four, five, six, seven เป็นต้น มาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ

She brings me four baskets of strawberry.

(เธอเอาสตอเบอรี่มาให้ฉันสี่ตะกร้า)

b. Ordinanal Numeral Adjective คือ คุณคำศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกลำดับที่ของนาม เช่น first, second, third, fifth, sixth เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน

They are the first group on this location.

(พวกเขาคือกลุ่มแรกที่มาที่พื้นที่นี้)

He gets the second price of the photography contest in Bangkok this year.

(ปีนี้เขาได้รับรางวัลที่สองของการประกวดภาพถ่ายในกรุงเทพ)

c. Multiplicative Adjective คือ คุณคำศัพท์ที่บอกความทวีคูณของนามเช่น double, triple, quadruple เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน

This year, the rice production is double because the weather is good.

(ปีนี้ผมผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าอากาศนั้นดี)

  7. Possessive Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my(ของฉัน), our(ของพวกเรา), your(ของคุณ), his(ของเขา), her(ของเธอ), its(ของมัน) และ their (ของพวกเขา) ยกตัวอย่างการใช้งาน

My dog is five-year-old.

(หมาของฉันนั้นอายุห้าขวบ)

8. Quantitative Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกปริมาณ เพื่อบอกให้ทราบว่ามีปริมาณเท่าไร มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ได้บอกเป็นจำนวนที่แน่นอน ได้แก่คำดังนี้

a little/little (เล็กน้อย)

all (ทั้งหมด)

enough (เพียงพอ)

few /a few (น้อย)

many (มาก)

much (มาก)

no (ไม่มี)

some (บ้าง)

any (บ้าง)

whole (ทั้งหมด)

much (มาก – ใช้กับนามนับไม่ได้)

many (มาก – ใช้กับนามนับได้)

ยกตัวอย่างการใช้งาน

I have few dollars in my pocket.

(ฉันมีเงินไม่กี่ดอลล่าในกระเป๋าของฉัน)

 { 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: