Present Perfect Continuous Tense

by admin on August 19, 2011

ในบทความนี้เรามาเรียนรู้จัก Present Perfect Continuous Tense กันครับ Present Perfect Continuous Tense นั้นใช้ในกรณีต่างๆต่อไปนี้

1. ใช้ในกรณีที่บอกว่าเหตการณ์นั้นๆเพื่งจะหยุดหรือเพิ่งจะเสร็จสิ้น ยกตัวอย่างเช่น

Your cloth is very dirty. What have you been doing?

(เสื้อผ้าของคุณสกปรกมาก คุณไปทำอะไรมา)

It is no raining now but the ground is wet. It has been raining.

(ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วแต้ว่าพื้นมันเปียก ฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้เอง)

2. ใช้ในสถานการณ์ที่แสดงว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาตลอดระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น

Joe is a good photographer. He has been taking photos for 5 years.

(โจเป็นช่างภาพที่เยี่ยมมาก เข้าๆได้ถ่ายภาพมาห้าปีแล้ว)

3.ใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นในอดีต ยังคงความต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และจะยังดำเนินต่อไปอีกในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

Jimmy has been running in the park for an hour.

(จิมมี่ได้วิงติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึง่ชั่วโมงแล้ว)

Present Perfect Continuous Tense นั้นเน้นถึงความต่อเนื่องของการกระทำมากกว่า Present Perfect Tense ซึ่งเน้นผลของการกระทำ

โครสร้างประโยคของ Present Perfect Continuous Tense มีดังนี้

 

ประโยคบอกเล่า Subject + have/has + been + Verb ingยกตัวอย่างเช่น

I/You/We/They have been watching movies for awhile.

He/She/It has been watching movies for awhile.


ประโยคปฏิเสธ Subject + have/has + not + been + Verb ingยกตัวอย่างเช่น

I/You/We/They have not been watching movies for awhile.

He/She/It has not been watching movies for awhile.

เราสามารถใช้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบย่อของ have not เป็น haven’t ได้ และ has not เป็น hasn’t

ประโยคคำถามแนว Yes/No Have/Has + Subject + been + V-ing?ยกตัวอย่างเช่น

Have I/you/we/they been watching movies for awhile?

Has he/she/it been watching movies for awhile?

ประโยคคำถามแนว Wh หรือ How question Who/What/Where/When/Why/How + have/has + subject + been + Verb ing?ยกตัวอย่างเช่น

What have I/you/we/they been watching?

Who has he/she/it been talking to?

 Previous post:

Next post: